Ústavní (ne)pořádek v obrazech

V současné době Hermeniculum: Institut populární ústavní hermeneutiky připravuje vědecko-popularizační a vzdělávací projekt Ústavní (ne)pořádek v obrazech, tedy plné znění Ústavy a Listiny, jejichž jednotlivé články budou opatřeny srozumitelnými doplňujícími poznámkami, a především vysvětlujícími ilustracemi. Naším cílem je zpřístupnit zábavnou a srozumitelnou formou tyto dva základní texty českého právního řádu široké veřejnosti.

SatiriKom bude mít více než 400 stran obsahujících mini-komiks o tvorbě Ústavy a bezmála 200 ilustrací k jednotlivým článkům Ústavy a Listiny. Dostupná bude v tištěné i elektronické podobě.

Ilustrace: Karel Jerie a Václav Šlajch

Podpořte vznik „komiksové“ Ústavy

Budeme rádi, pokud přispějete na SatiriKom.

Č. ú.: 2401842638/2010

Děkujeme!


Cíle

Prohloubení právního povědomí české společnosti o Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod.

Má-li být demokratická společnost společností skutečně demokratickou, je nezbytné, aby její právní řád byl srozumitelný široké veřejnosti. Dvojnásob pak tento princip platí u základních právních textů každé společnosti – o ústavě a předpisech garantujících lidská práva. Jak zřetelně ukázala tzv. koronavirová krize, povědomí o ústavních základech České republiky je nízké napříč společností a mnohdy vůbec nedostává ve veřejné diskusi místo.

Popularizace vědecké činnosti v oblasti ústavního práva a politologie.

Jednou z úloh vědecké obce je informovat širokou veřejnost o průběhu a výsledcích vědeckého bádání. Jednak z důvodu vzbuzení zájmu o dané vědecké obory pro potřeby získání budoucích studentů a vědců či rozšíření povědomí o nejnovějších poznatcích vědy, avšak rovněž pro udržení legitimizační vazby v demokratické společnosti nezbytné. Má-li si vědecká obec i nadále nárokovat veřejnou materiální podporu, musí být schopna široké veřejnosti srozumitelně vysvětlit, k čemu jsou veřejné finance použity a k čemu je vlastně vědecké bádání jako takové dobré.

Rozšířená verze projektu:

Vytvoření přístupných vzdělávacích materiálů pro výuku státovědných základů České republiky a lidských práv garantovaných Listinou v základech společenských věd a občanské nauce na středních školách.

Jestliže je důležité rozšiřovat právní povědomí o ústavních základech ČR ve společnosti, pak totéž, však s mnohem větší naléhavostí, je třeba konstatovat i o žácích středních škol. Výuka se v tomto směru ale nesmí zaměřovat na memorování se článků či definic, avšak na pochopení obsahu Ústavy a Listiny i na rozvíjení dovednosti kritické interpretace těchto textů.

Vytvoření vzdělávacích materiálů o Ústavě a Listině adaptovaných pro jazykovou úroveň českého jazyka B1.

Přestože je znalost českých reálií (a tedy rovněž českého ústavního systému) součástí zkoušky pro udělení českého občanství, doposud chybí jakékoli vzdělávací materiály v této oblasti. Materiály zaměřené na cizince učící se český jazyk přitom mohou být použity rovněž při samotné výuce češtiny pro cizince, ať již na akademických pracovištích v ČR nebo v zahraničí, včetně velkého počtu lektorátů českého jazyka po světě.

Plánované výstupy

Projekt Ústavní (ne)pořádek v obrazech není jednorázový ad hoc počin, nicméně součást dlouhodobé popularizace ústavního práva. Plánované výstupy projektu budou proto zahrnovat následující:

1. tištěná publikace a e-kniha,

2. metodika pro použití publikace při výuce na středních školách

3. cyklus přednášek a workshopů pro širokou veřejnost,

4. e-learning pro střední a vysoké školy,

5. e-learning pro cizince učící se češtinu jako cizí jazyk.